slide_1Mae Cyd-fenter Arfordir Llanelli rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Caerfyrddin yn bartneriaeth bwysig ar gyfer cyflawni strategaeth Adfywio uchelgeisiol i Forlan Elli.

Mae’r strategaeth yn cynnwys cynlluniau ar gyfer sawl lleoliad ar hyd a lled y darn hwn o arfordir De-orllewin Cymru, a chafodd llawer ohonynt eu cwblhau’n barod.

Rydym yn creu lle bywiog a chyfoes y gall pobl fwynhau gweithio, byw a chwarae ynddo. Amgylchedd lle y mae adeiladau swyddfa deniadol a chyfoes, datblygiadau tai deniadol, yn ogystal â bwytai, bariau a theatrau bywiog a phob math o gyfleusterau diwylliannol a hamdden eraill yn gweddu’n gyfforddus â llecynnau o ddŵr pefriog a pharcdir gwyrdd cyfoethog.

Cafodd llawer iawn ei wneud yn barod ar nifer o’r safleoedd hyn, gan gynnwys buddsoddiadau seilwaith sylweddol; ffordd gyswllt yr arfordir; datblygiad preswyl yn Noc y Gogledd a Machynys; cwrs golff Nicklaus; Datblygiad Swyddfeydd Dragon 24 yn Noc y Gogledd; Adnewyddu’r harbwr ac adeiladu a gosod 100% o Barc Dyfaty – y cyfan ym Mhorth Tywyn.

Mae rhannau o Forlan Elli hefyd yn gymwys i dderbyn grantiau datblygu adeiladau trwy Gronfa Datblygu Eiddo De-orllewin Cymru ar gyfer datblygu swyddfeydd ac unedau diwydiannol parod.

Mae Morlan Elli mewn lleoliad delfrydol ac mae nifer o atyniadau poblogaidd gerllaw. Mae’r rhain yn cynnwys y cwrs golff a gynlluniwyd gan Jack Nicklaus a’r Clwb Gwledig ym Machynys; stadiwm rygbi newydd sbon ar gyfer tîm enwog Scarlets Llanelli; Parc Gwledig Pen-bre a thraeth arobryn saith milltir o hyd Cefn Sidan; a Chwrs Rasio Ffos Las sy’n denu miloedd o ymwelwyr yn rheolaidd. Cafodd y cwrs – yr un cyntaf i’w agor yng ngwledydd Prydain am bron i 80 mlynedd – ganmoliaeth fawr gan y gymuned rasio ceffylau.

Gerllaw mae Parc Trostre a Pharc Pemberton wedi hen ennill eu plwyf yn gyrchfannau siopa o bwys sy’n denu siopwyr o bob rhan o Dde Cymru, ac mae cynlluniau’n mynd yn eu blaenau ar gyfer datblygiad siopa a hamdden gwerth miliynau o bunnoedd yng nghanol tref Llanelli yn ogystal â chanolfan theatr a’r celfyddydau £14 miliwn.

Datblygu a buddsoddi gofalus fu conglfaen yr ymdrech i adfywio’r ardal, ynghyd â ffrwyth gweladwy i lafur y sawl sydd eisiau buddsoddi yma – mae prosiectau yn cael eu cynllunio, eu gweithredu a’u cyflawni mewn gwir bartneriaeth rhwng y buddsoddwr a’r Gyd-fenter.

Mae gweithgareddau Cyd-fenter Morlan Elli wedi trawsnewid tirluniau a morluniau rhan o’r byd a elwir yn aml yn “berl cuddiedig”. Dros y degawd diwethaf mae prosiect y Forlan wedi trawsnewid y rhagolygon ar gyfer canol tref Llanelli a’i rhimyn arfordirol.