capture2Lleolir Llynnoedd Delta yn union i’r de o Lanelli ac maent yn ffinio â Phrif Ffordd Gyswllt yr Arfordir (CLR) sy’n cynnig cysylltiad uniongyrchol â Thraffordd yr M4 a’r holl brif ganolfannau poblogaeth.

Mae’r safle 34 erw hwn sydd gyfagos i ffordd gyswllt yr arfordir yn ddelfrydol ar gyfer cymysgedd o ddatblygiadau masnachol a busnes. Gan gynnig golygfeydd o’r llyn a’r parcdir ar un ochr, a’r arfordir ar y llall, mae’r lleoliad yn un arbennig o ddeniadol.

Mae’r safle, sy’n cael ei ystyried y lleoliad gorau ar gyfer parc busnes ym Morlan Elli, yn cynnig cyfle i ddatblygu parc busnes modern a chymysg ei ddefnydd sy’n unol ag awydd y partneriaid i ddenu cwmnïau o sectorau twf allweddol fel Gwyddorau Bywyd; Gofal Iechyd Preifat a Gwasanaethau Ariannol

Yn gyfangwbl, mae potensial i lenwi tua 275,000 troedfedd sgwâr o ofod llawr. Mae ffordd 7.3m o led yn croesi’r safle, sydd hefyd yn cynnig holl wasanaethau nwy, trydan dŵr, prif gyflenwad draeniad a chyfathrebu.

Mae’n fwriad hefyd codi swyddfeydd deulawr cyfoes ar gyfer defnydd sengl neu luosog yn Llynnoedd Delta, gyda’r posibilrwydd o godi canolfan “pentref swyddfeydd” ar gyfer defnyddwyr llai. Byddai’r datblygiadau swyddfa hyn yn gweddu’n naturiol ym mhen blaen y parc yn edrych allan at yr arfordir, ac yn cynnig adeiladau proffil uchel i ddarpar denantiaid.
Y tu cefn i Lynnoedd Delta, yn wynebu’r llyn heli, rhagwelir y bydd dwy lain allai fod o ddiddordeb i’r sector gofal iechyd preifat. Mae hyn yn cysylltu â datblygiadau diweddar sydd ar waith ar ddatblygiad y Rhodfa gerllaw.

Cynlluniwyd y rhan hwn o’r parc ar gyfer y cynnydd a ddisgwylir yn y diwydiant gofal iechyd preifat, ac mae’n cynnig tirlun addas, a nodweddion symudol ac ecolegol sy’n gweddu i’r sector.

Llynnoedd Delta yw un o’r ychydig safleoedd yn Ne-orllewin Cymru sy’n gymwys i fanteisio ar Gronfa Datblygu Eiddo De-orllewin Cymru. Nod y Gronfa yw datblygu adeiladau masnachol o ansawdd uchel yn y rhanbarth sy’n cydymffurifo â safon Rhagorol ‘BREEAM’.

Gall y Gronfa ddarparu hyd at 50% o’r costau i fuddsoddwyr a datblygwyr ar gyfer prosiectau hapfasnachol.